Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
115541
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
24
78
922
114137
2198
24349
115541

Your IP: 3.234.210.89
2019-11-21 01:03
November 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.1  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  1.2  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค

เรื้อรังจนรักษาไม่หาย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  1.3  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

  1.4  มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

  1.5  ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. เอกสารประกอบใบสมัคร (ต้องยื่นด้วยตนเอง)                    

   2.1  ใบสมัคร (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน)

   2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้สมัคร              

  2.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 

  2.4  สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์             

  2.6  ใบรับรองแพทย์  (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  3.1  รับสมัครสมาชิกกรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดา  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และกรณีบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแต่อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร  รับเงินค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  300  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดามีอายุ  60 -  65  ปี)  สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

  3.2  รับสมัครสมาชิกกรณีบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู  รับเงิน ค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,050  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิกมีอายุ  60 -  65  ปี) สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

สมาคมฌาปนกิจฯ สอ.ครูหนองบัวลำภู

/attachments/article/1/คณะกรรมการดำเนินการ.pdf

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด(สอ.นภ.) โทร.042-316-6434ต่อ103  www.scncoop.com

  คณะกรรมการประชุมประจำเดือน  

 

  คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่มอบของที่ระลึกแด่ท่านนายกสมาคม สอ.นภ.

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าศึกษาดูงาน/สัมมนาฯ

ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเลย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ(คลิ๊กดู)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ(คลิ๊กดู)

 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบฯ/เจ้าหน้าที่(คลิ๊กดู)

ภาพกิจกรรมสมาคมฯมอบค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 

 1. แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตในรอบ 6 เดือน แรก มกราคม-มิถุนายน 2562 จำนวน 39 ราย(คลิ๊กดูรายชื่อ)

   2. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน  14 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   3.  แจ้งสมาชิกตาย เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน  10 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

    4.  แจ้งสมาชิกตาย เดือน กันยายน 2562 จำนวน    6 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

 

ำนวนสมาชิก ณ 30 กันยายน 2562
    ยอดยกมา 5,654 คน
  บวก เข้าใหม่  1    คน
  บวก ขอคืนสมาชิก
 คน
  หัก ลาออก  คน
  หัก ตาย(ถึงแก่กรรม)  คน
  หัก ให้ออก(มติประขุมครั้งที่แล้ว คน
  สรุป  คงเหลือยกไป (ณ 30 ก.ย.) 5,647
คน

 

 รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ เดือน สิงหาคม 62 จำนวน 44 ราย

เงินสงเคราะห์ฯ รอบ 2 (สิงหาคม 62)ขออนุมัติ จำนวน 9 ราย
จ่ายแก่ทายาทสมาชิก และอนุมัติ จำนวน 10 ราย
              สำหรับผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด (สฌ.นภ.) 
 ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 150,000 บาท
รับสมาชิกจากบุคคลากรของหน่วยงานราชการอื่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายชื่อสมาชิกที่ถูกประกาศให้พ้นการเป็นสมาชิกภาพจากสมาคมฯ
(คลิ๊กดู) ในเดือน -พ.ค. -มิ.ย. -ก.ค. - ส.ค.-ก.ย.
 
ผู้แทนคณะกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสมาชิก สอ.หนองบัวลำภู
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (30-31 มีนาคม 2562)
ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.
 

1887970


DSCF3881.jpg

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


-----------------------------------

เดือน จำนวนเงิน
มกราคม 250.00 บาท
กุมภาพันธ์ 250.00 บาท
มีนาคม 250.00 บาท
เมษายน 250.00 บาท
 พฤษภาคม           250.00 บาท
 มิถุนายน        250.00 บาท
   
   
   
   
   


-----------------------------------

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท

ค่าบำรุงรายปี ปีละ        50 บาท

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300บาท

สถาบันการเงิน


 

   

 

 

 

 

 

 

ข่าววันนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

Copyright © 2018. All Rights Reserved.