Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.1  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  1.2  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค

เรื้อรังจนรักษาไม่หาย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  1.3  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

  1.4  มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

  1.5  ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. เอกสารประกอบใบสมัคร (ต้องยื่นด้วยตนเอง)                    

   2.1  ใบสมัคร (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน)

   2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้สมัคร              

  2.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 

  2.4  สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์             

  2.6  ใบรับรองแพทย์  (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  3.1  รับสมัครสมาชิกกรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดา  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และกรณีบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแต่อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร  รับเงินค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  300  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดามีอายุ  60 -  65  ปี)  สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

  3.2  รับสมัครสมาชิกกรณีบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู  รับเงิน ค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,050  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิกมีอายุ  60 -  65  ปี) สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

สมาคมฌาปนกิจฯ สอ.ครูหนองบัวลำภู

/attachments/article/1/คณะกรรมการดำเนินการ.pdf

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด(สอ.นภ.)

 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ(คลิ๊กดู)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ(คลิ๊กดู)

 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบฯ/เจ้าหน้าที่(คลิ๊กดู)

ภาพกิจกรรมสมาคมฯมอบค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

        1.รับแจ้ง 1 มกราคม - 30 เมษายน 2561  จำนวน 27 ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

       2.รับแจ้ง 15-30 พฤษภาคม 2561  จำนวน 5 ราย  (คลิ๊กดูรายชื่อ)

     3. รับแจ้ง 4-25 มิถุนาย 2561      จำนวน 7 ราย  (คลิ๊ดูรายชื่อ)

      4. รับแจ้ง 9-31 กรกฎาคม 2561   จำนวน 8 ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

      5. รับแจ้ง 2-23 สิงหาคม 2561    จำนวน 12 ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

      6. รับแจ้ง10-24 กันยายน 2561 จำนวน 3 ราย  (คลิ๊กดูรายชื่อ)

      7. รับแจ้ง 2-1- ตุลาคม 2561  จำนวน 9 ราย  (คลิ๊กดูรายชื่อ)

 

ำนวนสมาชิก ณ 30 พฤศจิกายน 2561
    ยอดยกมา 5,435 คน
  บวก เข้าใหม่ -    คน
  บวก ขอคืนสมาชิก
 คน
  หัก ลาออก -  คน
  หัก ให้ออก(มติประขุมครั้งที่แล้ว) 1  คน
  หัก ตาย(ถึงแก่กรรม) 9 คน
  สรุป สมาชิกคงเหลือ(ณ 30 พ.ย.) 5,425
คน

 รายชื่อสมาชิกตาย(จ่ายเงินรอบแรก)เดือน พฤศจิกายน 2561

   (คลิ๊กดูที่นี่)

 

 รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 61 จำนวน - ราย

(คลิ๊กดูรายชื่อ)
จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รอบ 2 (พฤศจิกายน) จำนวน 6 ราย
แก่ทายาทสมาชิก และขออนุมัติ จำนวน 9 ราย
 
              สำหรับผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด (สฌ.นภ.) 
 ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 150,000 บาท
รับสมาชิกจากบุคคลากรของหน่วยงานราชการอื่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายชื่อสมาชิกที่ถูกประกาศให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพจากสมาคมฯ
ในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน - ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)
 

สถาบันการเงิน


 

   

 

 

 

 

 

 

ข่าววันนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

Copyright © 2018. All Rights Reserved.